fbpx

Danmarks Billigste Depotrum - med Prismatch!

NYHED: Nye ledige rum klar i Suldrup
Videoovervågning
Opvarmede lokaler
Prismatch -10%
24-timers adgang
Personlig Service

FAQ og betingelser

Nedenfor finder du svar på de mest stillede spørgsmål, samt betingelser

Hvis du kan finde tilsvarende aflåste depotrum i samme m² størrelse (+/- 10%), som er opvarmet til 15 grader, mekanisk ventileret, samt video overvåget, i en radius af 50km fra DanDepot.dks lokationer, til en billigere pris per m², så matcher vi prisen, og giver dig yderligere 10% rabat.

Du skal blot sende link med dokumentationen til os, via kontaktformularen.

Prismatch er kun gældende såfremt vi har ledige rum, i den angivne størrelse.

Prismatch gælder ikke for allerede indgåede lejeaftaler.

Du har som lejer ret til at opbevare tørt gods i et angivet depotrum og ikke andre steder på Dandepot.dks ejendom. Leje og opbevaring sker på følgende betingelser: – Lejer har ingen afståelsesret og ret til at fremleje depotrummet. – Lejer er ikke berettiget til at foretage nogle ændringer i det lejede depotrum.

De lejede depotrum må kun benyttes til opbevaring af tørt gods. Der må ikke opbevares følgende i det lejede depotrum: – Eksplosivt gods – Brandfarligt gods – Trykflasker – Brandfarlige væsker – Akkumulatorer – Andet gods som på anden vis er skadeligt eller miljøfarligt – Mad – Planter – Let fordærvelige produkter – Ildelugtende produkter – Dyr

Ved opbevaring af maskiner skal disse være tømt for olie, benzin og lignende væsker før opmagasinering. Desuden skal batterier afmonteres af elektriske apparater.

Du har desuden som lejer ikke ret til at opbevare tredjemands gods eller lade tredjemand benytte depotrummet uden udlejers skriftlige tilladelse. Lejer er erstatningsansvarlig overfor tredjemand, såfremt at lejers opbevaring af genstande i det lejede depotrum forårsager skade på genstande, der af tredjemand opbevares i det tilstødende lejemål.

Lejer er erstatningsansvarlig overfor udlejer, såfremt lejeres opbevaring af genstande i det lejede depotrum forårsager skade på udlejers ejendom.

Det er ikke tilladt at medbringe hunde eller andre dyr i depotrummet eller på Dandepot.dks ejendom. Ifølge regulativer fra brandstyrelsen må der under ingen omstændigheder, efterlades effekter på gangarealer, vindfang eller udendørs på Dandepot.dks ejendom. Indbo, varer eller andre effekter der henstår i depotrummet efter lejers fraflytning, vil blive fjernet på lejers bekostning.

Lejen betales månedsvis forud til det på lejeaftalen anførte kontonummer. Lejen forfalder til betaling den 1. i måneden. Der vil ikke blive sendt særskilte lejeopkrævning. Du er derfor som lejer forpligtet til at betale, uanset, om du har modtaget en opkrævning for lejen eller ej. Manglende eller forsinket betaling på 5 hverdage medfører, at lejer bliver pålagt et rykkergebyr på 100kr, per opkrævning, samt at adgangen til depotrummet bliver spærret. Ved for sen betaling beregnes der et rentegebyr på 5% af det skyldige beløb per påbegyndt måned. Såfremt det skyldige beløb overdrages til Inkasso, er lejer forpligtet til at afholde alle omkostninger i forbindelse med dette. Hvert år den 1. januar reguleres den til enhver tid gældende leje svarende til den procentvis stigning, nettoprisindekset har undergået fra den 1. januar året før til den 1. januar til reguleringsåret – dog minimum 5%.

Lejer har opsigelsesvarsel på 1 måned. Opsigelse skal ske skriftligt per mail, senest den sidste dag i måneden, til ophør ved udgangen af den efterfølgende måned.

Udlejer kan opsige lejemålet med 6 måneders forudgående skriftligt varsel til den 1. i måneden.

Ved lejemålets ophør skal depotrummet afleveres ryddet og rengjort i samme stand som ved overtagelsen. Såfremt depotrummet på ophørstidspunktet ikke forefindes i den stand, som er angivet ovenfor, er udlejer berettiget til at istandsætte depotrummet for lejers regning. Lejer er forpligtet til at rydde og rengøre depotrummet ved aftalens ophør. Såfremt lejer senest klokken 23.59 på fraflytningsdagen ikke har opfyldt denne forpligtigelse, er udlejer berettiget til at tømme og rengøre depotrummet for lejeres regning. Lejer er forpligtet til at betale de faktiske afholdte udgifter for rengøring og tømning af depotrummet. Beløbet vil minimum være på 300 kroner. Udlejer vælger desuden, i hvilket omfang det efterladte gods skal bortskaffes. Er lejemålet ikke fraflyttet på aftalte fra flytningsdag, påhviler det lejer at betale lejen for depotrummet hele den kommende måned.

Lejer har adgang til depotrummet 24 timer i døgnet 365 dage om året.

Udlejer er, uden forudgående varsel, berettiget til at ændre den angivne åbningstid. Herunder er udlejer desuden berettiget til at lukke for adgangen til depotrummet.

Adgang til det lejede depotrum foregår via porte og døre, der betjenes af lejer via kode eller nøglebrikker. Udlejer kan ikke gøres erstatningsansvarlig overfor tab eller lignende, der måtte opstå som følge af pludselig opståede svigt i døre og porte samt i det tekniske anlæg.

Lejer skal altid sørge for at porte og døre mv. er lukket og låst, når bygningen forlades. Lejer skal selv sørge for hængelås til det lejede depotrum.

Det opbevarede gods er ikke omfattet af en udlejer tegnet forsikring. Derfor skal du selv som lejer, afklarer med dit eget forsikringsselskab om din forsikring dækker det gods, som du opbevarer i depotrummet.

Hvis betalingen for lejen af depotrummet er mere end 5 dage forsinket, har udlejer ret til at forhindre lejers adgang til depotrummet. Desuden har udlejer ret til som følge af lejerestance efter forudgående varsel at opsige lejemålet. Såfremt lejemålet opsiges eller ophæves af udlejer, er lejer forpligtet til at betale leje, indtil det lejede er tømt, ryddet og rengjort samt afleveret uaflåst. I tilfælde af lejers misligholdelse af nærværende lejeaftale har udlejer tilbageholdelsesret i genstande, der på misligholdelsestidspunktet opbevares i depotrummet. Tilbageholdelsesretten udøves til sikkerhed for dækning af et hvert krav, udlejer må have mod lejer, samt rimelige omkostninger som udlejer kan have i forbindelse med lejers misligholdelse.

Effekter der opbevares i depotrummet på tidspunktet for udlejers spærring af depotrummet, er overgivet til udlejer i håndpant som sikkerhed for et hvert krav, udlejer måtte have mod lejer. Lejer meddeler udlejer uigenkaldelig fuldmagt til bedst muligt at bortsælge godset, som er i depotrummet på tidspunktet for udlejers spærring af depotrummet. Et eventuelt beløb fra salget bruges til at dække et hvert krav, udlejer måtte have mod lejer.

Udlejers udøvelse af sine rettigheder, i henhold til salgsfuldmagten, er betinget af at den skyldige leje på trods af skriftligt påkrav ikke er indbetalt inden udløbet af den påkrævede fastsatte betalingsfrist. Samt at udlejer, efter betalingsfristens udløb, med mindst 3 ugers forudgående varsel har givet lejer meddelelse om, at lejers effekter vil blive bortsolgt medmindre alt forfalden ydelse i lejeforholdet, er udlignet.

Opbevaring i depotrummet sker for lejers regning og risiko. Udlejer er ikke ansvarlig for, om lejer får et tab, der måtte opstå, som følge af at lejers opbevarede gods bliver beskadiget ved brand, tyveri, skadedyrsangreb, vandskade, hærværk m.v. Lejer er forpligtet til, idet omfang lejer skønner nødvendigt, selv at tegne de nødvendige forsikringer. Udlejer eller anden stedfortræder har ret til at få eller skaffe sig adgang til depotrummet, hvis forholdende kræver det. Herunder hvis der opstår fare for skader eller lækage samt med henblik på udnyttelse af sine rettigheder i henhold til salgsfuldmagt ved lejers misligholdelse. Udlejer har ligeledes adgang til depotrummet efter at have varslet i 8 dage i forvejen med henblik på eftersyn, reparation og vedligeholdelse af depotrummet.

Adresseændring og ændring af mobilnummer, mailadresse osv. skal straks oplyses til udlejer. Meddelelser som udlejer sender til den senest af lejer oplyste mailadresse, mobilnummer mv. er altid bindende for lejer. Det er forbudt at fjerne transportvogne fra Dandepot.dks område. Hunde og dyr må ikke medbringes i depotrummet eller på Dandepot.dks område.